واحدها

 

شرکت جهان ترسیم شامل واحدهای اجرایی زیر می باشد.

1- واحد نقشه برداری زمینی

2- واحد سامانه های اطلاعات مکانی

3- واحد مطالعات جغرافیایی

4- واحد فتوگرامتری

5- واحد شهرسازی

6- واحد امور اداری و مالی