فتوگرامتری (photogrametry)

فتوگرامتری را می توان براساس تعریف ارائه شده توسط اتحادیه بین المللی سنجش از دور و فتوگرامتری (ISPRS)، علم، هنر و تکنولوژی کسب اطلاعات قابل اعتماد از اشیا و عوارض واقع در فضای زمین، از طریق پردازش داده های حاصل از آن توسط دوربین و بدون تماس مستقیم با عارضه دانست.

امروزه از عملیات عکسبرداری هوایی برای تهیه نقشه های مسطحاتی و توپوگرافی بیشتر استفاده میشود، عموما بصورت جفت عکس‌های برجسته (Stereo pair) تهیه شده و سپس هر عکسی با عکس بعدی که در همان مسیر پرواز برداشت گردیده همپوشانی60 % و با عکس پایینی خود 30 % همپوشانی داشته و این پارامتر کمک می‌کند که بتوان عکس‌ها را بصورت برجسته مشاهده کرد.

عموما عوارض پلانیمتری(ساختمان‌ها، جاده‌ها و …) و توپوگرافی(نقاط جرمی، خطوط شکسته و کانتورها) از عکس هوایی استخراج گردیده با رنگ و نشانه استاندارد بر روی کاغذ ترسیم میگردد. نقشه‌ های تولید شده می تواند با فرمت SHP به عنوان داده‌های پایه، برای یک سیستم GIS یا بانک های اطلاعات مکانی باشد و در تصمیم سازی و تصمیم گیریها عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.

 

فعالیت های مرتبط با فتوگرامتری

  1. تهیه نقشه های بزرگ مقیاس شهری
  2. تهیه ارتوفتو ORTHO PHOTO
  3. تهیه نقشه اراضی وسیع و غیر قابل دسترس
  4. تهیه مدل های ارتفاعی رقومیDEM
  5. تهیه نقشه های کشاورزی
  6. مثلث بندی هوایی