شهر سازی (URBANISATIOAN)

شهرسازی یعنی مطالعه طرح ریزی و توسعه شهرها با درنظرگرفتن احتیاجات اجتماعی واقتصادی باتوجه به حداقل رساندن مشکلات شهری وپاسخ گویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری. شهرسازی یک کارگروهی و یک کوشش دسته جمعی باشرکت متخصصین علومی است که به نحوی در زمینه مسائل شهری می­توانند به مطالعه بپردازند و درجهت بهبود، توسعه وبه طورکلی تعیین وضع آینده آنها مبادرت کنند.

شرکت مهندسین مشاور جهان ترسیم با همکاری کارشناسان وزارت راه و شهر سازی و مرکز مطالعات ، بخش شهرسازی خود را  ایجاد نموده و در نظر ادارد تا با توسعه مطالعات شهری در حوزه های برنامه ریزی شهری و طراحی گام های موثری بر دارد در همین راستا این شرکت با اجرای برنامه ممیزی در چند شهر کوچک توان فنی خود را افزایش داده و می تواند در حوزه های ذیل به انجام فعالیت بپردازد.

فعالیت های بخش شهرسازی

  1. مطالعات شهری
  2. برنامه ­ریزی منطقه ای و ناحیه ­ای
  3. تهیه طرح های توسعه
  4. برنامه­ریزی اقتصادی و اجتماعی
  5. برنامه ­ریزی شبکه های زیرساختی
  6. برنامه­ریزی محیطی
  7. طراحی شهری
  8. مطالعات طرح های کالبدی
  9. برنامه های ممیزی