خدمات مهندسی

حوزه های فعالیت شرکت

1- آبنگاری (HYDROGRAPHY)

عملیاتی است كه در مورد اندازه‌گيري پیاپی از پارامترهايي نظير عمق آب، زمين شناسي ژئوفيزيك، جزر و مد، جريان آبها، امواج و ساير ويژگي‌هاي فيزيكي آب دريا و تهيه نقشه‌هايي كه در كارهاي دريانوردي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بحث می نماید. همچنين اين علم كليه مسائل مربوط به شيمي آب از جمله چگالي، شوري، درجه حرارت و حتي ارگانيسم آب و جنس و نوع بستر خاك درياها و اقيانوس‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

 این شرکت با حضور متخصصان بخش هیدروگرافی خود که دارای سابقه و تجربه سالها فعالیت در بنادر جنوبی کشور می باشند می تواند پروژها و فعالیت هایی دریایی و بندری به شرح ذیل را به اجرا برساند.

  1. مدیریت سواحل و بنادر
  2. ایجاد نقاط کنترل ساحلی SHORE CONTROL
  3. تعیین خط ساحلی HIGHT WATER LEVEL
  4. عمق یابی و تهیه مقاطع عرضی رودخانه
  5. مشاهده جریان دریایی
  6. نمونه برداری از بستر رودخانه و دریا
  7. ناوبری
  8. کنترل عملیات لایروبی

2- سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

سیستم اطلاعات جغرافیایی(Geographic Information Systems) یا GIS یک سامانه برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی می باشد که قابلیت جمع آوری، ذخیره، تجزیه وتحلیل و نمایش اطلاعات مکانی را دارا ست. این سیستم با جمع آوری و تلفیق اطلاعات پایگاه داده های معمولی، به وسیله تصویر سازی و استفاده از آنالیز های جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه‌ها فراهم می‌سازد

در حال حاضر این شرکت با مطالعه مناطق مختلف، با توجه به نیازها و توان الکولوژیک هر منطقه از کشور در بخش‌های مختلف (مانند مطالعات زیست‌محیطی، برنامه‌ریزی شهری و شهرداری، خدمات ایمنی شهری، مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری، تهیه نقشه‌های پایه، مدیریت کاربری اراضی، خدمات بانکی، خدمات پستی، مطالعات جمعیتی و مدیریت تأسیسات شهری مثل برق، آب،گاز، و..) سامانه ای منحصر به فرد برنامه نویسی و ارائه نماید و در بلند مدت نیز با پشتیبانی اطلاعاتی،اطلاعاتی و نرم افزاری و آموزشی از آن حمایت لازم را بعمل آورد.

3- سنجش از دور(REMOTE SENSING)

4- فتوگرامتری(PHOTOGRAMETERY)

5- نقشه برداری زمینی (SURVEYING)

6- برنامه ریزی فضایی(SPATIAL PLANING)

7- شهرسازی (URBANISATIOAN)

8- عکسبرداری هوایی(UAV)

9- لیدار (LIDAR)

10- پایگاه داده (Data Base)