آبنگاری (HYDROGRAPHY)

 

 

عملیاتی است كه در مورد اندازه‌گيري پیاپی از پارامترهايي نظير عمق آب، زمين شناسي ژئوفيزيك، جزر و مد، جريان آبها، امواج و ساير ويژگي‌هاي فيزيكي آب دريا و تهيه نقشه‌هايي كه در كارهاي دريانوردي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بحث می نماید. همچنين اين علم كليه مسائل مربوط به شيمي آب از جمله چگالي، شوري، درجه حرارت و حتي ارگانيسم آب و جنس و نوع بستر خاك درياها و اقيانوس‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

این شرکت با حضور متخصصان بخش هیدروگرافی خود که دارای سابقه و تجربه سالها فعالیت در بنادر جنوبی کشور می باشند می تواند پروژها و فعالیت هایی دریایی و بندری به شرح ذیل را به اجرا برساند.

 

فعالیت ها ی اصلی بخش هیدروگرافی

 1. مدیریت سواحل و بنادر
 2. ایجاد نقاط کنترل ساحلی SHORE CONTROL
 3. تعیین خط ساحلی HIGHT WATER LEVEL
 4. عمق یابی
 5. مشاهده جریان دریایی
 6. نمونه برداری از بستر رودخانه و دریا
 7. ناوبری
 8. کنترل عملیات لایروبی
 9. نصب لوله و سکوها
 10. تهیه مقاطع عرضی رودخانه
 11. برگزاری دوره های آموزشی